Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Konsorcjum

Konsorcjum

Wydawnictwo Akademickie SEDNO jest członkiem Konsorcjum naukowego „Analiza Dyskursu”

 

Z inicjatywy Uniwersytetu Łódzkiego powołano  Konsorcjum naukowe „Analiza Dyskursu”. Konsorcjum utworzyło 18 jednostek organizacyjnych jedenastu wiodących ośrodków akademickich w kraju:

Uniwersytetu Łódzkiego,

Uniwersytetu Warszawskiego,

Uniwersytetu Wrocławskiego,

Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej,

Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Uniwersytetu Gdańskiego,

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu,

Uniwersytetu Opolskiego

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

oraz  Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

 

Niezbędne formalności dopełnione zostały w lutym 2012 roku i od tego momentu Konsorcjum może podejmować wspólne inicjatywy.

 

Siedzibą Konsorcjum jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego a jego koordynatorem – Uniwersytet Łódzki.

 

Celem Konsorcjum jest intensyfikacja współpracy między różnymi ośrodkami badawczymi w Polsce oraz między różnymi dyscyplinami zajmującymi się dyskursem. Dyskurs jest kategorią, która w ostatnich latach zyskała wyraźnie na znaczeniu w naukach społecznych i humanistycznych, co wiąże się z następstwami zwrotu językowego w naukach społecznych, popularnością konstruktywizmu a także przemianami społeczno-gospodarczymi, w tym rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, wzrostem znaczenia sfery usług oraz rewolucją internetową i cyfrową. Język to także narzędzie władzy. Dyskurs publiczny służy reprodukowaniu społecznego porządku, ale może też prowadzić do zjawisk skrajnych, jak rasizm czy ludobójstwo. Wielowątkowa analiza uwzględniająca wszystkie wymiary dyskursu służy rozwojowi teorii i wspiera praktykę społeczną. Interdyscyplinarna – a w planach transdyscyplinarna – współpraca służy wypracowaniu wspólnych pojęć i definicji, zweryfikowaniu przydatności metod i technik badawczych oraz pogłębieniu diagnozy różnorodnych zjawisk społecznych. Konsorcjum ma wzmocnić potencjał naukowo-badawczy i dydaktyczny tworzących je podmiotów w zakresie wspólnych badań naukowych i innych przedsięwzięć oraz upowszechniać wyniki badań i prowadzonych prac.

 

Podstawowe zadania konsorcjum:

  1. Promocja i koordynacja wspólnych projektów badawczych.
  2. Występowanie z wnioskami o dotacje na prowadzenie wspólnych projektów.
  3. Wymiana wyników badań oraz doświadczeń dydaktycznych w zakresie działania Konsorcjum.
  4. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych oraz ich publikacja i upowszechnianie.

 

Członkowie Konsorcjum współpracowali na długo przed jego powołaniem, tworząc interdyscyplinarne środowisko naukowe. Od roku 2009 (dwa razy w roku) odbywają się ogólnopolskie Warsztaty Analizy Dyskursu animowane przez Zakład Badań Komunikacji Społecznej Instytutu Socjologii UŁ.

 

Został ukończony projekt badawczy „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki). Jego efektem są m.in. dwie publikacje, wydane przez Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, 2017 (https://wydawnictwosedno.pl/ksiazki/analiza-dyskursu-publicznego-przeglad-metod-i-perspektyw-badawczych/) oraz Polskie sprawy 1945–2015. Warsztaty analizy dyskursu, 2017 (https://wydawnictwosedno.pl/ksiazki/polskie-sprawy-1945-2015-warsztaty-analizy-dyskursu/).