Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Autorzy » Woźnicki Jerzy

Woźnicki Jerzy

Jerzy Woźnicki – profesor (zwyczajny) na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014–2017), prezes Fundacji Rektorów Polskich, dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2002–), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999–2002), od 2002 członek Prezydium KRASP a od 2016 przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP. Członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia” (2015–). Pomysłodawca i współautor Kodeksu „Dobre praktyki w szkołach wyższych” KRASP. Lider projektu Polsko-Ukraińskiego MEiN-PW „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów na rzecz doskonalenia działania uczelni” (2018–). Główny autor, przewodniczący zespołu oraz przedstawiciel Prezydenta RP jako wnioskodawcy w pracach parlamentarnych nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku. Autor lub redaktor ponad 120 publikacji, w tym kilkudziesięciu monografii naukowych dotyczących zarządzania uczelnią oraz prawnych uwarunkowań działania szkolnictwa wyższego, a także ram legislacyjnych polityki edukacyjnej i naukowej państwa. Redaktor naukowy i współautor „Komentarza do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2019 oraz m.in. publikacji: „Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (2020),  „Rady uczelni: regulacje i dobre praktyki”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (2021).